Vi är Industrifilter

Niclas Blomqvist VD / Försäljning
VD / Försäljning

Niclas Blomqvist

Min karriär inom filterteknik började redan sensommaren 1985 då jag fick tjänsten som reservdelsförsäljare på ...

Min karriär inom filterteknik började redan sensommaren 1985 då jag fick tjänsten som reservdelsförsäljare på ITK Luftteknik AB:s kontor i Helsingborg.

ITK blev under 1989 uppköpta av en industrigrupp där bland andra danska Nordfab – DISA ingick. Mitt arbete fortsatte inom gruppen tills Envifront i Växjö tog över en del av verksamheten.

1995 startade två av våra tekniker HB Miljö & Teknik AB och efter bara någon månad anställdes jag som marknadsansvarig på ”HB”. Ägarna Hansen och Bjergard insåg betydelsen av att kunna styra filtret med exakt det luftflöde som processmaskinerna var optimerade för oavsett mängden sugpunkter i processen.
Kunder med högintensiv process kunde öka sin produktion, fick förbättrad kvalité och kunde till och med forma sina produkter med hjälp av vår teknik.
Samtidigt, nästan på dagen 1995, grundades även Processfilter i Helsingborg AB av våra samarbetspartners.

2002 köpte HB Miljö & Teknik Processfilter AB och samlingsnamnet blev då Processfilter Sweden AB.

2004 gick jag in som delägare och VD för bolaget och i början på 2007 ensam ägare.

När jag sålde bolaget 2014 hade vi exporterat anläggning till närmare 40 länder och hade kontor i Tyskland och Brasilien.

Personligen uppskattar jag mest den statistik vi förde från starten på stoftmängden som stoppats av våra filter från att komma ut i vår atmosfär och därmed minskat hälsoproblem för människor och natur.

Mellan 1995 och 2013 levererades drygt 300 referensanläggningar och under året 2013 nådde vi vårt delmål, att våra anläggningar skulle filtrera bort föroreningar motsvarande 85 Eiffeltorn – under 1år. Ett Eiffeltorn väger ca 10 100 ton.

Efter ca 5 år i andra branscher tar jag mig nu friheten att ta denna stafettpinne att ’ta bort’ fler Eiffeltorn med Industrifilters produkter.

Mikael Åstrom Servicechef / vice VD
Servicechef / vice VD

Mikael Åström

Efter min elutbildning har jag arbetat många år inom maskin- och processteknik och på min fritid har ...

Efter min elutbildning har jag arbetat många år inom maskin- och processteknik och på min fritid har intresset varit att arbeta med entreprenadmaskiner.
Hösten 2009 sökte jag och fick tjänsten som servicetekniker på Processfilter AB (där Niclas Blomqvist var ägare och VD).

Redan efter några dagar under den grundläggande internutbildningen insåg jag att utmaningarna inom filterteknik gav mig möjligheterna att utöva mina kunskaper och sporrade till ytterligare utveckling inom avancerad felsökning och problemlösning.

Under våren 2017 avslutade jag min anställning på Processfilter (vilket fick nya ägare 2014) och började som tekniker på ett lokalt ventilationsföretag i Höganäs.

Januari 2018 startade jag mitt eget M-Tec AB och fick snabbt in flera stora och intressanta kunder som behövde hjälp med filteranläggningar och liknande applikationer.

När Niclas hörde av sig i slutet på sommaren 2020 med förslaget att starta något tillsammans tvekade jag inte att gå in som delägare i Industrifilter AB.

Med erfarenhet, kunskap och engagemang samt ett starkt nätverk av utvalda leverantörer kommer vi att kunna hjälpa våra kunder på bästa sätt.

Vår vision

Vår vision är att bli ett av de mest framgångsrika svenska företagen inom stofthantering för den inre och yttre miljön kring processindustrin både på lokal och global nivå. Vi ska genom vår långvariga erfarenhet, vår kompetens och vårt engagemang bidra till en renare industrimiljö, fri från luftföroreningar. Långsiktiga relationer med våra kunder och leverantörer liksom en väl strukturerad och kunnig serviceavdelning är och kommer att vara en självklarhet för oss.

Våra värderingar/ledord

Innovation

För att lyckas utvecklar vi ständigt både våra produkter och tjänster liksom oss själva i våra respektive yrkesroller

Glöd/passion

Engagerade medarbetare, alltid på tårna.

Trovärdighet

Vi står för vad vi gör och säger. Våra samarbetspartners och kunder ska kunna lita på oss – Alltid.

Ansvarsfullt företagande

Socialt ansvarstagande för en hållbar utveckling. Nedan följer ett utdrag från vår CSR-policy som vi använder som en grundläggande värderingsplattform för hela företaget.

Ansvar och etik

Industrifilter följer krav på etik och affärsmoral med objektiva och oberoende medarbetare som agerar professionellt i kundens intresse. Vi arbetar med gemensamma värderingar och policys. Industrifilters produkter som säljs ska tillverkas på ett etiskt riktigt sätt. Vi vill därför ta ansvar för att grundläggande mänskliga rättigheter, sunda arbetsförhållanden och miljöhänsyn respekteras i vår produktionskedja.

Kvalitet

På Industrifilter arbetar vi kontinuerligt med förbättringsåtgärder för att utveckla våra arbetsmetoder. Genom kompetensutveckling och tillvaratagande av erfarenhet kan vi utvecklas i framtida uppdrag. Med hjälp av interna verksamhets- och ledningssystem har samtliga medarbetare tillgång till processer och rutiner. Vi bevakar och följer också gällande lagstiftning, föreskrifter och krav som rör vår verksamhet.

Miljö

Industrifilter strävar efter att tillsammans med kunder och leverantörer leverera filter och filteranläggningar som värnar både om den inre och yttre miljön. Att alltid utgå från miljöaspekter i hela verksamheten.

Arbetsmiljö

Industrifilter strävar efter att den interna fysiska miljön är optimalt anpassad utifrån arbetsmiljölagen, en arbetsmiljö där medarbetarna utvecklas, trivs och mår bra. Vi arbetar systematiskt för att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Att vi aldrig gör avkall på våra kunders eller medarbetares säkerhet.

Jämställdhet och mångfald

Alla medarbetare ska ges lika möjligheter till utveckling både när det gäller det egna arbetsområdet och vidareutveckling till nya områden. Alla anställda ska bli behandlade med respekt. Industrifilter ska inom ramen för sin verksamhet aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, för att skapa bättre förutsättningar för en innovativ och inspirerande arbetsmiljö.

Engagemang

Industrifilter deltar i samhällsfrågor genom att stödja välgörenhetsorganisationer, ingå i nätverk som ska öka medvetandet kring miljöfrågor samt uppmuntrar medarbetare till engagemang kring områden som skyddar natur och människor.

Miljöpolicy

Industrifilter ska arbeta aktivt för att vår verksamhet skall ha så liten negativ påverkan på miljön som möjligt. Det innefattar produkter och tjänster vi säljer, likväl som miljöfrågor som berör hela företaget. Varje anställd ska aktivt verka för en hållbar utveckling av samhället genom att ständigt förbättra och utveckla sig själva och Industrifilters verksamhet.

Industrifilter skall alltid sträva efter att uppnå minimal miljöpåverkan genom att följa den fastlagda miljöpolicyn och prioritera dessa frågor utifrån driftsekonomiska ramar. Miljöpolicyn skall vara i förändring och ständigt anpassas efter ny teknik, ny kunskap och nya värderingar.

Detta uppnås genom att vi:

  • uppfyller ställda lagkrav, förordningar och föreskrifter
  • upprätthåller ett miljöledningsdokument som eftersträvar effektivitet och
  • förbättringar ur såväl miljömässigt som ur företagsekonomiskt perspektiv.
  • tar miljömässig hänsyn vid produktutveckling
  • använder energi på ett ansvarsfullt och sparsamt sätt
  • väljer produkter, material och leverantörer baserat på miljöhänsyn
  • tar aktivt del i ny teknik och kunskap som kan gynna miljön
  • ständigt förbättrar och utvärderar vårt miljöarbete
  • utbildar våra medarbetare till att ta personligt ansvar och engagera sig i miljöfrågor

Något ni undrar över?